NGO

Get Adobe Flash player

Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-06-07 13:05, ext.piotr.jesiotr

Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin,w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 8 lipca, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

 Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin,                  w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 08.07.2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2019 roku do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy Al. Krakowskiej 257  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Małgorzata Jaskłowska nr telefonu:22 4434371, Danuta Paciorek, nr telefonu: 22 4434484, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR XXXIII/405/2019 ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
  (plik: uchwala_na_zarzad_ws._ogloszenia_konkursu_lsw_wlochy_.docx, rozmiar pliku: 77.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UCHWAŁA NR XXXVI/443/19 ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji
  (plik: uchwala_ws._powolania_komisji_konkursowej.doc, rozmiar pliku: 50 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-207.rtf, rozmiar pliku: 54.07 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skm_c25819072613020.pdf, rozmiar pliku: 65.22 KB)
  Pobierz