NGO

Get Adobe Flash player

„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-01-24 12:37, ext.piotr.jesiotr

„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Ocho

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 17 lutego, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2020-2022 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego:

„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia”.

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17.02.2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2020 roku do godz. 12.00  w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Lange nr telefonu: 22 5783559, Jolanta Wichlińska, nr telefonu: 22 5783451, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 1145/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: uchwala_1145_2020.docx, rozmiar pliku: 16.88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenie konkursowe
  (plik: projekt_konkursu_lsw_2020-2022.docx, rozmiar pliku: 72.14 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik do ogłoszenia konkursowego
  (plik: zal._nr_3_do_ogloszenia-obszar_kumulacji_problemow_spolecznych.docx, rozmiar pliku: 831.39 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik do ogłoszenia konkursowego
  (plik: zalacznik_nr_4_do_ogloszenia_konkursowego_ulice.docx, rozmiar pliku: 17.94 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: ocena_formalna.pdf, rozmiar pliku: 55.96 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 95.1 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  UCHWAŁA NR 1037/2019 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
  (plik: uchwala_1037_z_11_12_2019_r_o_powolanie_komisji_konkursowej_.doc, rozmiar pliku: 43 KB)
  Pobierz