NGO

Get Adobe Flash player

Działania animujące przestrzeń Wisły w kontekście aktywności na...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-11-24 15:45, wpilich

Działania animujące przestrzeń Wisły w kontekście aktywności na rzece i jej brzegach oraz wydarzenia towarzyszące Otwarciu Sezonu Letniego i Święcie Wisły; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

poniedziałek, 15 styczeń, 2018 - 15:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz zaprasza do składania ofert. 

Nazwa zadania konkursowego: Działania animujące przestrzeń Wisły w kontekście aktywności na rzece i jej brzegach oraz wydarzenia towarzyszące Otwarciu Sezonu Letniego i Święcie Wisły.

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 15 stycznia 2018 roku do godz. 15.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2018 roku do godz. 15.00 w Sekretariacie Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Wierzbowej 9 pok. 157, 00-094 Warszawa lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: , ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).

Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Marketingu Miasta Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych:

- Justyna Podlewska, mail jpodlewska@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 44 31 070, od poniedziałku do piątku  w godz. 9:00 – 15:00.

- Arleta Dudzińska, mail a.dudzinska@um.warszawa.pl, nr telefonu 22 44 31 069, od poniedziałku do piątku  w godz. 9:00 – 15:00 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: skonica284e18012410020.pdf, rozmiar pliku: 712.16 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: skonica284e18021516100.pdf, rozmiar pliku: 614.69 KB)
  Pobierz