NGO

Get Adobe Flash player

Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-07-22 13:34, ext.piotr.jesiotr

Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Zarząd Dzielnicy Wola

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 20 sierpnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek wspierających dzieci i młodzież w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 20.08.2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2020 roku do godz. 16.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Żelazna 99 01-017 Warszawa lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99 01-017 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres e-mail: profilaktyka.wola@um.warszawa.pl
Prezydent zastrzega sobie zmiany zapisu w tym zakresie, w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Daniel Pasiński nr telefonu: 22 443 57 59, Urszula Koperniak, nr telefonu: 22 443 57 52, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 4325/2020 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  (plik: doposazenie_uchwala_konkursowa_uchwala.docx, rozmiar pliku: 40.67 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-214.rtf, rozmiar pliku: 70.18 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_doposazenie_pwd.pdf, rozmiar pliku: 907.91 KB)
  Pobierz