NGO

Get Adobe Flash player

Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek,...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-05-08 08:36, ext.piotr.jesiotr

Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależn

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

piątek, 29 maja, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zaprasza do składania ofert Nazwa zadania konkursowego: „Doposażenie placówek wsparcia dziennego oraz innych placówek, mieszczących się na terenach koncentracji problemów społecznych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, świadczących usługi na rzecz dzieci i realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 29 maja 2020 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2020 roku do godz. 16.00 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Białobrzeskiej 26 w Warszawie lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa  (liczy się data wpływu do Urzędu Dzielnicy). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres e-mail: magda.wysocka@um.warszawa.pl Prezydent zastrzega sobie zmiany zapisu w tym zakresie, w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej. 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej. 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie. 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty. 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Magda Wysocka nr telefonu: 22 5783458, Jolanta Wichlińska, nr telefonu: 22 5783451, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR 1436/2020 ZARZĄDU DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
  (plik: enduchwala_konkursowa.docx, rozmiar pliku: 20.63 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ogłoszenia konkursowe
  (plik: konkurs_na_doposazenie_pwd_w_2020r.docx, rozmiar pliku: 52.02 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Lista ofet po ocenie formalnej
  (plik: wyniki_oceny_formalnej.pdf, rozmiar pliku: 1169.13 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 141.06 KB)
  Pobierz