NGO

Get Adobe Flash player

Cykl debat oraz konkurs o samorządzie terytorialnym i samorządności;...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-07-02 14:39, ext.piotr.jesiotr

Cykl debat oraz konkurs o samorządzie terytorialnym i samorządności; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Centrum Komunikacji Społecznej

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

wtorek, 24 lipca, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Projekty interdyscyplinarne

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert.Zadanie publiczne realizuje cele: Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” oraz Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom”.

 

Nazwa zadania konkursowego:

Cykl debat oraz konkurs o samorządzie terytorialnym i samorządności

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 24 lipca 2018 r. roku do godz. 16:00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie dnia 25 lipca 2018 roku do godz. 16:00 w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27, w pokoju nr 136 (sekretariat) lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Karolina Dudek-Rączka,
  nr telefonu 22 443 34 14, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00).

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej.rtf, rozmiar pliku: 62.89 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol-zbiorczy_skan.pdf, rozmiar pliku: 65 KB)
  Pobierz