NGO

Get Adobe Flash player

Aktywna warszawska młodzież; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-06-17 12:35, ext.piotr.jesiotr

Aktywna warszawska młodzież; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

poniedziałek, 8 lipca, 2019 - 16:00

Kategoria konkursu:

Edukacja

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert.

 

Nazwa zadania konkursowego: Aktywna warszawska młodzież

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 8 lipca 2019 roku do godz. 16.00. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 roku do godz. 16.00 w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 (parter) lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa. (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane.
  W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Edukacji Urzędu
  m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Górskiego 7, pokój 404, nr telefonu 22 443-35-44, 22 443-36-37 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-205_awm_2019.rtf, rozmiar pliku: 66.02 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_awm_2019.pdf, rozmiar pliku: 299.68 KB)
  Pobierz