NGO

Get Adobe Flash player

Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami. Konkurs...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-08-04 13:26, p.jesiotr

Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami. Konkurs przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Etap konkursu:

Rozstrzygnięty

Termin składania ofert:

czwartek, 27 sierpnia, 2020 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl  do dnia 27 sierpnia 2020 roku do godz. 16.00 . Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2020 roku do godz. 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 lub przesłać skanem na adres: sekretariat.BPiPS@um.warszawa.pl (liczy się data wpływu do Biura).
Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Monika Gwarda , nr telefonu 22 44 314 94, od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 -16.00).

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Lista ofert po ocenie formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-93-218.rtf, rozmiar pliku: 64.92 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy.pdf, rozmiar pliku: 408.47 KB)
  Pobierz