NGO

Get Adobe Flash player

Akademia Liderów 60+; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-07-17 14:40, ext.piotr.jesiotr

Akademia Liderów 60+; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy

Etap:

Rozstrzygnięte

Termin składania:

środa, 8 sierpień, 2018 - 16:00

Kategoria konkursu:

Pomoc społeczna

Informacje dodatkowe:

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2019 zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz zaprasza do składania ofert.

Nazwa zadania konkursowego: Akademia Liderów 60+

 

 1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dot. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/Account/Login do dnia 8 sierpnia 2018 r. Wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2018 r. w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa (liczy się data wpływu do Biura).Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
 2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty  w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 24 i 28, nr telefonu 22 443-02-74, 22 443-14-64, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).


Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wyniki oceny formalnej
  (plik: wyniki-oceny-formalnej-akademia_liderow_60.rtf, rozmiar pliku: 15.25 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Protokół zbiorczy
  (plik: protokol_zbiorczy_akademia_liderow_60.pdf, rozmiar pliku: 320.07 KB)
  Pobierz