NGO

Get Adobe Flash player

Określenie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2012-11-06 10:40, mleciak

Określenie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania WRP – II konsultacje


Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach

projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Image preview

Treść projektu uchwały, uzasadnienie i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 w pok. 138 na I piętrze.

Konsultacje odbywać się będą w dniach 6 – 26 listopada 2012 roku.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2012 roku na:

 • adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 443-34-02,
 • adres siedziby Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
  ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa.

 

Szanowni Państwo!

W pierwszych miesiącach tego roku Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpoczęła prace nad projektem nowej uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ze strony organizacji pozarządowych pojawiły się wówczas sugestie, że warto byłoby się zastanowić nad zmianą dotyczącą wyboru kandydatów na przedstawicieli organizacji w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z obecnie obowiązującą uchwałą komisje dialogu społecznego zgłaszają po jednej kandydaturze, a następnie komisje dialogu społecznego (dalej jako KDS-y) i dzielnicowe komisje dialogu społecznego (dalej jako DKDS-y) wybierają do 10 osób spośród tych zgłoszonych.

W maju 2012 roku Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego zajęła stanowisko w tej sprawie i zdecydowała, że w projekcie uchwały, który zostanie poddany konsultacjom i uzgodnieniom, zostanie wprowadzony system tzw. wyboru powszechnego, tj. spośród kandydatur zgłoszonych przez KDS-y wyboru dokonają wszystkie zainteresowane organizacje działające na terenie Warszawy, czyli nie tylko te, które funkcjonują w KDS-ach i DKDS-ach. Zgodnie z tym stanowiskiem został przygotowany projekt uchwały.

Na przełomie sierpnia i września 2012 roku (21 sierpnia – 17 września) odbyły się konsultacje dokumentu z organizacjami pozarządowymi, a nieco wcześniej (25 lipca – 25 sierpnia 2012 roku) uzgodnienia z biurami Urzędu m.st. Warszawy i dzielnicami m.st. Warszawy. W konsultacjach wzięły udział cztery organizacje (w tym jedna zgłosiła swoje uwagi po terminie) i dwa DKDS-y. W spotkaniu konsultacyjnym, podczas którego można było m.in. zgłaszać propozycje zmian, uczestniczyło 44 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Za ograniczeniem zarówno zgłaszania, jak i wyboru kandydatur, do KDS-ów i DKDS-ów, odpowiedziała się tylko jedna dzielnicowa komisja dialogu społecznego, natomiast jedna organizacja była za rozszerzeniem podmiotów, które miałyby prawo zgłaszania kandydatur, również na DKDS-y i organizacje pozarządowe. Ponanto w trakcie spotkania konsultacyjnego padło pytanie dlaczego tylko KDS-y zgłaszają kandydatury.

Zespół, składający się z członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, po przeanalizowaniu uwag przekazanych w ramach konsultacji i uzgodnień zaproponował, aby ostateczną decyzję dotyczącą tego, czy wybór kandydatur ma być dokonywany przez KDS-y i DKDS-y, czy też przez organizacje, podjęła Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Wśród członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jednak nie było nie tylko jednomyślności co do wyboru konkretnego rozwiązania, ale również głosy poparcia dla tych dwóch opcji rozłożyły się po równo, wobec czego postanowiono raz jeszcze ogłosić konsultacje projektu uchwały zawierającego dwa warianty dotyczące dokonywania wyboru kandydatur.

Na prośbę Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawiam Państwu ponownie do konsultacji projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W tym dokumencie została już uwzględniona część uwag zgłoszonych w trakcie poprzednich konsultacji. Mam nadzieję, że zechcą się Państwo wypowiedzieć jeszcze raz w tej kwestii, a przede wszystkim wyrazić swoje zdanie dotyczące tego, który z wariantów powinien zostać uwzględniony w ostatecznej wersji uchwały.

 

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                             Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej
                                                                                             Urzędu m.st. Warszawy

                                                                                             Marcin Wojdat

 

 

Harmonogram prac nad projektem uchwały

 1. konsultacje z organizacjami
  6 – 26 listopada 2012 roku
 2. analiza przez zespół roboczy uwag z konsultacji
  listopad 2012 roku
 3. Biuro Prawne
  grudzień2012 roku
 4. opinia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  5 grudnia 2012 roku (środa)
 5. publikacja sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji
  grudzień 2012
 6. Skarbnik
  grudzień 2012 roku
 7. Gabinet Prezydenta
  styczeń 2013 roku
 8. komisje Rady m.st. Warszawy
  styczeń 2013 roku
 9. planowane przyjęcie uchwały przez Radę m.st. Warszawy
  17 stycznia 2013 roku
 10. publikacja uchwały w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejście w życie uchwały
  luty 2013 roku
 11. opublikowanie uchwały na stronie www.ngo.um.warszawa.pl
  luty 2013 roku
   

Pliki do pobrania

 1. 1.
  projekt uchwały Rady m.st. Warszawy ws. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania WRP
  (plik: projekt_zmiany_uchwaly_wrp_do_konsultacji_06_11_12.doc, rozmiar pliku: 86.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  uzasadnienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy ws. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i (...)
  (plik: uzasadnienie_projektu_uchwaly_wrp_06_11_12.doc, rozmiar pliku: 33.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag_uchwala_o_wrp.doc, rozmiar pliku: 36 KB)
  Pobierz