NGO

Get Adobe Flash player

Dostępność środków finansowych w 2018 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-01-03 11:55, ext.piotr.jesiotr

Nabór odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie witkac.pl
Złożoną w Generatorze ofertę należy wydrukować, czytelnie podpisać i dostarczyć pod adres wskazany w naborze. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej dostarczenia pod wskazany adres w wersji papierowej. 

-----------------

Wykaz dostępnych są środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2018 roku w ramach art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie tzw. małych grantów w następujących dzielnicach m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy:

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy:

 • Środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Wysokość środków: 74 475,00 zł. 

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#/contest/view?id=6194

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków, a następnie po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  przy ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa i złożyć w punkcie podawczym (stanowisko 1 i 2).

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy:

 • środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym 

  Wysokość środków: 8080,00 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=5390

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st., ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, wejście C, II piętro, pok.235 w godz 8:00-16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia do Wydziału w wersji papierowej.

Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy:

 • środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zadanie budżetowe

  Wysokość środków: 10 000,00 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=6435

Po złożeniu oferty elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków na stronie: https://witkac.pl należy ją wydrukować, podpisać  w sposób czytelny, tzn. z pieczęcią imienną, a w przypadku jej braku należy złożyć odręczny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę, dostarczyć osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  ul. Grochowska 274 lub  przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Prag-Południe m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres.

 

Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy:

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Rembertów informuje, że na realizację zadań w trybie małych grantów w zakresie zadania publicznego -  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku przeznaczono kwotę 27.000,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Zadanie zgodne z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:

 1. Program współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009–2020;

3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2018 rok.

Zadanie realizowane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 851( ochrona zdrowia), rozdz.85154, par. 2360; zadanie budżetowe B/VI/1/6/10 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wysokość środków: 27 000,00 zł. 

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=6346

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Al. Gen . A. Chruściela 28 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy Al. Gen . A. Chruściela 28 , 04 - 401 Warszawa

Jednocześnie informuję, że trwa proces powoływania zespołu do spaw oceny realizacji zadania publicznego, Po powołaniu ww. Zespołu niezwłocznie przedstawimy jego skład Panu Pełnomocnikowi.


Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy:

 • środki z zakresu kultury 

Wysokość środków: 0 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl/#contest/view?id=6336

Przygotowaną w generatorze ofertę należy wydrukować. Wydruk, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, wraz z ewentualnymi załącznikami, należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43  lub przesłać pocztą tradycyjną albo przesyłką kurierską na adres: Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.

 

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy:

 • środki z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie nakomanii)

Wysokość środków: 14 000

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=6694

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej wpływu do Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w wersji papierowej.

 • środki z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

Wysokość środków: 20 000

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=6693


Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać przesyłką pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej wpływu do Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w wersji papierowej.

Dzielnica Wawer m.st. Warszawy: 

 • Środki z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego 

Wysokość środków: 4 450

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=6331

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców  przy ul. Żegańskiej 1, 04-713 Warszawa

 • Środki z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Wysokość środków: 8 391

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=6330

 

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców  przy ul. Żegańskiej 1, 04-713 Warszawa


Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy:

 • środki z zarkesu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wysokość środków: 13 000 zł 

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=5872 

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Władysława Raczkiewicza 33  lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Władysława Raczkiewicza 33 Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres. ​

 • środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wysokość środków: 0

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#/contest/view?id=6268

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Władysława Raczkiewicza 33  lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Władysława Raczkiewicza 33 Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres. ​

 • środki z zakresu Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wysokość środków: 10 000 zł

Dzielnica Włochy m.st. Warszawy:

 • środki z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Wysokość środków: 10 000 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków na adres  https://witkac.pl/#/Contest/View/5819     

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, podpisać  w sposób czytelny, tzn. z pieczęcią imienną, a w przypadku jej braku odręczny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę, dostarczyć osobiście do kancelarii  Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy  al. Krakowska 257 lub przesłać na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy  al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa.

Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę  dostarczenia do Urzędu  Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy  wersji papierowej.

 

 

Dzielnica Wola m.st. Warszawy:

 • środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym 

  Wysokość środków: 35 000,00 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=5844

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do  Wydziału  Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99, pok. 304, 01-017 Warszawa  w godzinach 8:00 -16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres. ​

 • środki z zakresu działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Wysokość środków: 0 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=6047

 

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do  Wydziału  Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99, pok. 311, 01-017 Warszawa  w godzinach 8:00 -16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres


-------------------------------------

 • środki z zakresu upowszechniania kultury

Wysokość środków: 0 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#/contest/view?id=5728

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Zespołu Kultury dla Dzielnicy Wola Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99 (pokój 201, II piętro)  w godzinach 8:00 -16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Zespół Kultury dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres. ​

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:

 • środki z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania: Działania edukacyjno - wychowawcze na rzecz mieszkańców Warszawy w roku 2018. Zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w Programie rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020.

Wysokość środków: 32 200 000 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostepnym pod adresem:https: //witkac.pl/#contest/view?id=6110

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków, a następnie po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w godzinach 8:00-16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej wpływu do Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w wersji papierowej.

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy:

 • środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów oraz osób represjonowanych wynikających z Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

  Wysokość środków: 0 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostepnym pod adresem: https://witkac.pl/#contest/view?id=5426

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do sekretaru Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia do Wydziału w wersji papierowej. 

-------------------------------------

 • środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na zadania dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikające z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020

   Wysokość środków: 50 000 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostepnym pod adresem: https://witkac.pl/#contest/view?id=5857

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do sekretaru Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia do Wydziału w wersji papierowej. 

-------------------------------------

 • środki z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2018 roku. Zadania powinny wpisywać się  w Warszawski Program Działń na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 - 2020

   Wysokość środków: 33 600 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostepnym pod adresem:https: https://witkac.pl/#contest/view?id=5989

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do sekretariatu Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 pok. 107 w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia do Biura w wersji papierowej. ​

-------------------------------------

 • środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na zadania dot. przeciwdziałania uzależnieniom, wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018

Wysokość środków: 60 000 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostepnym pod adresem:https: https://witkac.pl/#contest/view?id=6002

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do sekretariatu Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2  w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia do Biura w wersji papierowej. ​

-------------------------------------

 •  środki z zakresu z pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku

Wysokość środków:  71 130 zł 

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostepnym pod adresem:https: https://witkac.pl/#/contest/view?id=5859

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do sekretariatu Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, pokój 107  w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia do Biura w wersji papierowej. ​

 

 • środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa w 2018 roku

Wysokość środków: 30 000 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostepnym pod adresem: https://witkac.pl/#/Contest/View/6627

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do sekretariatu Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2  w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia do Biura w wersji papierowej. ​


Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy:

 • Środki z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 r

Wysokość środków: 20 000

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostepnym pod adresem:https://witkac.pl/#/contest/view?id=6609

Przygotowaną w generatorze ofertę należy wydrukować. Wydruk, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, wraz z ewentualnymi załącznikami, należy złożyć w kancelarii Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, ul. Nowy Świat 18/20 Warszawa 

 

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy:

 • środki z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2018 roku (budżet partycypacyjny). 

Wysokość środków: 26 336

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostepnym pod adresem: https://witkac.pl/#contest/view?id=6537

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do sekretariatu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa.