NGO

Get Adobe Flash player

Dostępność środków finansowych w 2018 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-01-03 11:55, ext.piotr.jesiotr

Nabór odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie witkac.pl
Oferty należy składać w generatorze, następnie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, które musi zostać podpisane (czytelnie) przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w miejscu wskazanym w naborze elektronicznym. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej dostarczenia pod wskazany adres w wersji papierowej (nie liczy się data stempla pocztowego). 

Przed złożeniem oferty zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnej procedury małograntowej.

-----------------

Wykaz dostępnych są środków finansowych wraz z odnośnikiem do elektronicznego naboru ofert w Generatorze Wniosków:

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy:

 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej

Link:https://www.witkac.pl/#/Contest/View/7316 (Pula środków: 21 145 zł)

Miejsce składania potwierdzeń: Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa stanowisko 1 i 2

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych Link: https://www.witkac.pl/#contest/view?id=7317 (Pula środków: 17 616,87)

Miejsce składania potwierdzeń: Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa stanowisko 1 i 2

 

Środki z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Link: https://witkac.pl/#/Contest/View/7385 (Pula środków: 3 843.95 zł)

Miejsce składania potwierdzeń: Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa stanowisko 1 i 2

Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy:

Przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom społecznym. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=5390 (Pula środków: 8 080,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st., ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, wejście C, II piętro, pok.235 w godz. 8:00-16:00.

----

----

Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych. Link https://witkac.pl/#/contest/view?id=7221 (Pula środków: 18 000 zł)

Miejsce składania potwierdzeń: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197.

 

 

Dzielnica Ochota m.st. Warszawy

Pomoc społeczna, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Link: https://witkac.pl/#/contest/view?id=6973 (Pula środków: 0 zł)

Miejsce składania potwierdzeń: dostarczyć osobiście w pokoju nr 2 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa.

----

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Link:  https://witkac.pl/#contest/view?id=7041 (Pula środków: 5 000,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st Warszawy, ul. Białobrzeska 26, 02-365 Warszawa.,

----

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Link:  https://witkac.pl/#contest/view?id=7038 (Pula środków: 0,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń: pokój nr. 5 w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st Warszawy przy ulicy Białobrzeskiej 26, 02-365 Warszawa.

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ochota. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=7190 (Pula środków: 2 500 zł)

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=7186 (Pula środków: 9 000 zł)


 

Dzielnica Praga Południe m.st. Warszawy:

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Link:  https://witkac.pl/#contest/view?id=6435 (Pula środków: 0 zł)

Miejsce składania potwierdzeń: Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.

 

 

 

Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy:

Zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszaw w 2018 r. (uchwała nr LIX/1565/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. Link: https://witkac.pl/#/Contest/View/6863 (Pula środków: 69 370,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa.

 

Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia). Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=6346 (Pula środków: 27 000,00 zł)

Zadanie zgodne z następującymi dokumentami strategicznymi m.st. Warszawy:

1. Program współpracy m.st. Warszawy w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. Społeczna Strategia Warszawy – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009–2020;

3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2018 rok.

Zadanie realizowane zgodnie z klasyfikacją budżetową: Dział 851( ochrona zdrowia), rozdz.85154, par. 2360; zadanie budżetowe B/VI/1/6/10 – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy ul. Al. Gen . A. Chruściela 28, 04 - 401 Warszawa.

----

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców w 2018 roku). Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=6825  (Pula środków: 13 000,00 zł).

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 w Warszawie w godzinach 8:00 -16:00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00), 04-401 Warszawa.

----

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku). Link: https://witkac.pl/#/contest/view?id=5914 (Pula środków: 3 015, 00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. gen. A. Chruściela "Montera" 28 w Warszawie w godzinach 8:00 -16:00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00), 04-401 Warszawa.

 

Dzielnica Targówek m.st. Warszawy:

Kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Link:  https://witkac.pl/#/Contest/View/6931 (Pula środków: 0 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek, ul. Ludwika Kondratowicza 20, pokój: 433.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczone na organizację imprez rekreacyjno-sportowych. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=7228 (Pula środków: 30 000 zł)

Miejsce składanie potwierdzeń: Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, IV piętro, pokój 435

 

Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie narkomanii). Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=6694 (Pula środków: 14 000,00 zł).

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa.

----

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (przeciwdziałanie alkoholizmowi). Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=6693 (Pula środków: 20 000,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa.

 

 

Dzielnica Wawer m.st. Warszawy: 

Upowszechnianie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=6331 (Pula środków: 0 zł)

 Miejsce składania potwierdzeń:  Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców  przy ul. Żagańskiej 1, 04-713 Warszawa.

 

Pomoc Społeczna. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=7304

 Miejsce składania potwierdzeń:  Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Wydział Obsługi Mieszkańców  przy ul. Żagańskiej 1, 04-713 Warszawa.


Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=5872 (Pula środków 13 000,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Władysława Raczkiewicza 33.

----

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Link: https://witkac.pl/#/contest/view?id=6268 (Pula środków: 0,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Władysława Raczkiewicza 33.

 

Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy:

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Wilanów. Link: https://witkac.pl/#/Contest/View/7083 (Pula środków: 30 000 zł)

Miejsce składania potwierdzeń: Kancelaria Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa w godzinach 8:00 -16:00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00)


 

Dzielnica Włochy m.st. Warszawy:

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Link: https://witkac.pl/#/Contest/View/5819 (Pula środków: 10 000,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Kancelaria Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy  al. Krakowska 257. Adres do przesyłki: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy  al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa.

Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia potwierdzenia do Urzędu  Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy wersji papierowej.

 

Dzielnica Wola m.st. Warszawy:

Zorganizowanie imprezy sportowej na terenie dzielnicy. Link: https://witkac.pl/#/Contest/View/7395 (Pula środków: 10 000 zł)


Przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom społecznym. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=5844 (Pula środków: 55 207,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99, pok. 304, 01-017 Warszawa  w godzinach 8:00 -16:00.

----

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=6047 (Pula środków: 0 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99, pok. 311, 01-017 Warszawa  w godzinach 8:00 -16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres.

----

Pomoc społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=6932 (Pula środków: 25 200 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Wydział  Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99, pok. 310, 01-017.

 

Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy:

 

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Link: https://witkac.pl/#/Contest/View/6771 (Pula środków: 2 702,00 zł) 

Miejsce składania potwierdzeń:  Kancelaria Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy,  ul. J. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa.

 

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy:

Działania edukacyjno - wychowawcze na rzecz mieszkańców Warszawy w roku 2018

Link: https://witkac.pl/#/Contest/View/7149 (Pula środków: 38 700 zł)

Oferty wraz z potwierdzeniem złożenia oferty należy składać w kancelarii Biura Edukacji, ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa.

 

Biuro Marketingu Urzędu m.st. Warszawy: 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultura, sztuka,ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo, obszar WISŁA.

Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=7215 (Pula środków: 10 400 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  sekretariat Biura Marketingu Miasta, ul. Wierzbowa 9, 00-094 Warszawa

 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy:

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów oraz osób represjonowanych wynikających z Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020. Link: https://www.witkac.pl/#contest/view?id=6884 (Pula środków: 0,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Sekretariat Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia potwierdzenia do Biura w wersji papierowej. 

----

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na zadania dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikające z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=5857 (Pula środków: 41 220,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Sekretariat Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia potwierdzenia do Biura w wersji papierowej. 

----

Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami w 2018 roku. Zadania powinny wpisywać się  w Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 – 2020. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=5989  (Pula środków: 0 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Sekretariat Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2, pok. 107 w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia potwierdzenia do Wydziału w wersji papierowej. 

----

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na zadania dot. przeciwdziałania uzależnieniom, wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018. Link: https://witkac.pl/#contest/view?id=6002  (Pula środków: 61 220,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Sekretariat Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia potwierdzenia do Biura w wersji papierowej. 

----

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej . Link: https://witkac.pl/#/contest/view?id=5859 (Pula środków:  71 130,00 zł) 

Miejsce składania potwierdzeń:  Sekretariat Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia potwierdzenia do Biura w wersji papierowej. 

----

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezdomności i ubóstwa w 2018 roku. Link: https://witkac.pl/#/Contest/View/6627 (Pula środków: 0,00 zł)

Miejsce składania potwierdzeń:  Sekretariat Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę dostarczenia potwierdzenia do Biura w wersji papierowej.