NGO

Get Adobe Flash player

Dostępność środków finansowych w 2018 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-01-03 11:55, ext.piotr.jesiotr

Nabór odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie witkac.pl
Złożoną w Generatorze ofertę należy wydrukować, czytelnie podpisać i dostarczyć pod adres wskazany w naborze. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej dostarczenia pod wskazany adres w wersji papierowej. 

-----------------

Wykaz dostępnych są środków finansowych na realizację zadań publicznych w 2018 roku w ramach art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie tzw. małych grantów w następujących dzielnicach m.st. Warszawy i biurach Urzędu m.st. Warszawy:

 

 1. Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy:

 • środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym 

  Wysokość środków: 21 890,00 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=5390

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st., ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, wejście C, II piętro, pok.235 w godz 8:00-16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia do Wydziału w wersji papierowej.

2. Dzielnica Wesoła

 • środki z zarkesu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wysokość środków: 15 000 zł 

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=5872 

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Władysława Raczkiewicza 33  lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Władysława Raczkiewicza 33 Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres. ​

 

3. Dzielnica Wola m.st. Warszawy

 • środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym 

  Wysokość środków: 70 000,00 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#contest/view?id=5844

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do  Wydziału  Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ul. Żelazna 99, pok. 304, 01-017 Warszawa  w godzinach 8:00 -16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres. ​

 • środki z zakresu upowszechniania kultury

Wysokość środków: 50 000,00 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl/#/contest/view?id=5728

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do Zespołu Kultury dla Dzielnicy Wola Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Żelaznej 99 (pokój 201, II piętro)  w godzinach 8:00 -16:00 lub przesłać pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Zespół Kultury dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia w wersji papierowej pod wyżej wskazany adres. ​

 

4. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

 • środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów oraz osób represjonowanych wynikających z Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

  Wysokość środków: 81 130 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostepnym pod adresem: https://witkac.pl/#contest/view?id=5426

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do sekretaru Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia do Wydziału w wersji papierowej. 

 • środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku na zadania dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikające z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020

   Wysokość środków: 50 000 zł

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków dostepnym pod adresem: https://witkac.pl/#contest/view?id=5857

Po złożeniu oferty elektronicznie należy ją wydrukować, czytelnie podpisać oraz dostarczyć do sekretaru Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w godzinach 8:00 -16:00. Za dzień wpłynięcia oferty uznaje się datę jej dostarczenia do Wydziału w wersji papierowej.