NGO

Get Adobe Flash player

Dostępność środków finansowych w 2021 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-01-03 11:55, ext.piotr.jesiotr

Nabór odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie witkac.pl
Oferty należy składać w generatorze, następnie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, które musi zostać podpisane (czytelnie) przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w miejscu wskazanym w naborze elektronicznym. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej dostarczenia pod wskazany adres w wersji papierowej (nie liczy się data stempla pocztowego). 

Przed złożeniem oferty zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnej procedury małych dotacji.

Biuro Edukacji

Środki z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowani
Pula środków: 150 000 zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=16469

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania w obszarze bezdomności
Pula środków: 50 000 zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/Contest/View/16642

Żoliborz

Środki z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizowane zadanie powinno mieścić się w zakresie określonym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2021 rok.
Pula środków: 50 000 zł
Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=16654