NGO

Get Adobe Flash player

Dostępność środków finansowych w 2020 roku

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2019-01-03 11:55, ext.piotr.jesiotr

Nabór odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie witkac.pl
Oferty należy składać w generatorze, następnie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, które musi zostać podpisane (czytelnie) przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w miejscu wskazanym w naborze elektronicznym. Za dzień złożenia oferty uznaje się dzień jej dostarczenia pod wskazany adres w wersji papierowej (nie liczy się data stempla pocztowego). 

Przed złożeniem oferty zachęcamy do zapoznania się z treścią aktualnej procedury małych dotacji.

Śródmieście

-Środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2 862,50 zł

link do naboru w Generatorze Witkac: https://witkac.pl/#contest/view?id=12717


środki z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 45 134,80 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#contest/view?id=13193


Mokotów

środki z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej : 19 700

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=12929

 

środki z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok: 100 000 zł

Link do naboru w generatorze: https://witkac.pl/#/contest/view?id=13120

 

Wawer Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w 2020 roku Wysokość środków przeznaczonych na realizacje zadania 20.000 zł. Link do konkursu, wersja robocza https://www.witkac.pl/#contest/view?id=13211