NGO

Get Adobe Flash player

Małe granty

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2016-05-09 20:21, agasior

Image preview

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.  239 z późn. zm.) m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków m.st. Warszawy takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

 

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

 • wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
 • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
 • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciagłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
 • projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.

 

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. ( Dz.U. 2016 poz. 570) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego 

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

Może być również zamieszczona na stronie internetowej biura Urzędu m.st. Warszawy (jeśli biuro taką stronę posiada) lub dzielnicy m.st. Warszawy.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu m.st. Warszawy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

 

W przypadku otrzymania dotacji organizacja, przed przygotowaniem umowy przez biuro Urzędu m.st. Warszawy lub wydział dla dzielnicy m.st. Warszawy, zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.

 

Zgodnie z podpisaną umową organizacja zamieszcza znak promocyjny z napisem "Projekt finansuje/współfinansuje" w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

 

W dniu 13 sierpnia 2012 roku weszła w życie tzw. procedura małograntowa.
Oferty złożone od dnia 13 sierpnia 2012 roku podlegają regulacjom tej procedury.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz oferty
  (plik: zal_nr_1_-_oferta_19a.doc, rozmiar pliku: 88 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór oświadczenia podatnika podatku VAT -dokument składany przed podpisaniem umowy
  (plik: wzor_oswiadczenia_podatnika_vat_0-1.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz