NGO

Get Adobe Flash player

Małe granty

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-08-19 20:21, anna-gasior

Image preview

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małego grantu.

Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków m.st. Warszawy takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

 

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

 • wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy w kwocie nie wyższej niż 10 000 złotych,
 • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni),
 • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
 • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
 • ściśle określone granice rozpoczęcia i zakończenia zadania, tj. nie może być to projekt o charakterze ciagłym, na który przyznawana jest dotacja w ramach otwartego konkursu ofert,
 • projekt nie może stanowić części większego zadania, tylko musi być samodzielny.

 

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez organizację pozarządową przygotowywana jest na druku zgodnym ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) oraz musi zawierać załączniki wymienione w formularzu ofertowym, tj.:

 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego(albo wydruk tej informacji, którą bezplatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości), innego rejestru lub ewidencji,
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

Może być również zamieszczona na stronie internetowej biura Urzędu m.st. Warszawy (jeśli biuro taką stronę posiada) lub dzielnicy m.st. Warszawy.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu m.st. Warszawy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

 

W przypadku otrzymania dotacji organizacja, przed przygotowaniem umowy przez biuro Urzędu m.st. Warszawy lub wydział dla dzielnicy m.st. Warszawy, zobowiązana jest dostarczyć wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT.

 

Zgodnie z podpisaną umową organizacja zamieszcza znak promocyjny z napisem "Projekt finansuje/współfinansuje" w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

 

W dniu 13 sierpnia 2012 roku wchodzi w życie tzw. procedura małograntowa.
Oferty złożone od dnia 13 sierpnia 2012 roku będą polegać regulacjom tej procedury.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz oferty (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
  (plik: oferta_2011.doc, rozmiar pliku: 135 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wzór oświadczenia podatnika podatku VAT -dokument składany przed podpisaniem umowy
  (plik: wzor_oswiadczenia_podatnika_vat_0-1.doc, rozmiar pliku: 39 KB)
  Pobierz