NGO

Get Adobe Flash player

Program współpracy na 2014 rok

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2013-05-31 14:31, mleciak


Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaraicie do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia projektu programu współpracy m.st. Warszawy w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Jak długo trwają konsultacje?

Konsultacje trwają od 13 maja do 9 czerwca 2013 roku. 

 

Jak można w nich uczestniczyć?

Aby wziać udział w konsultacjach, wystarczy przesłać do dnia 9 czerwca 2013 roku wypełniony formularz do zgłaszania uwag na:

 • adres poczty elektronicznej ngo@um.warszawa.pl,
 • numer faksu 22 443-34-02,
 • adres siedziby Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu).

Wszyscy zainteresowani mogli przedstawić swoje sugestie i wątpliwości związane z konsultowanym dokumentem na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się w dniu 22 maja 2013 roku o godz. 17:00 w Warsztacie przy pl. Konstytucji 4. Z podsumowaniemi prezentacją ze spotkania można zapoznać się tutaj.

 

Co jest nowego w projekcie programu na 2014 rok?

Projekt programu na 2014 rok został, na bazie obecnie obowiązującego programu, opracowany przez zespół roboczy, w którego pracach uczestniczyli przede wszystkim członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dalej jako WRP).

W porównaniu do programu współpracy na 2013 rok m.in. zostały wprowadzone następujące zmiany:

 1. przeniesiono przepis dotyczący współpracy na poziomie centralnym i poszczególnych dzielnic z rozdziału 3 (współpraca pozafinansowa) do § 5 ust. 1 – tym samym obejmuje on teraz współpracę finansową i pozafinansową,
 2. doprecyzowano, że konsultacjom z właściwymi merytorycznie komisjami dialogu społecznego albo dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego (dalej jako KDS-y  i DKDS-y) podlegają projekty ogłoszeń konkursowych wraz z uzasadnieniami (§ 9 ust. 1),
 3. uporządkowano rozdział 3 dotyczący współpracy pozafinansowej oraz dodano do niego paragrafy określające możliwość współpracy z organizacjami w ramach wspólnych zespołów (§ 16)  oraz zawierania partnerstw z organizacjami pozarządowymi (§ 18),
 4. dodano punkty 4) w § 26 ust. 7 i § 27 ust. 8 dotyczące wskazywania przez KDS-y i DKDS-y przedstawicieli organizacji pozarządowych do zespołów roboczych, które będą analizować uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
 5. doszczegółowiono § 29 stanowiący o Forum Dialogu Społecznego,
 6. dodano do § 32 informację o miejscu, w którym jest zawarta szczegółowa wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu, oraz  ustęp stanowiący,  że wszystkie zmiany w budżecie m.st. Warszawy dotyczące środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów konsultowane są KDS-ami i DKDS-ami, a także opiniowane przez WRP.

 

Gdzie dostępne są najważniejsze informacje dotyczące konsultacji projektu programu na 2014?

Został przygotowany materiał informacyjny, w którym zawarte są w formie pytań i odpowiedzi najważniejsze informacje dotyczące tych konsultacji oraz treść projektu programu na 2014 rok oraz formularz do zgłaszania uwag.

 

HARMONOGRAM PRAC NAD PROJEKTEM  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY NA 2014 ROK

 1. Opracowanie propozycji szczegółowych zapisów przez zespół roboczy – kwiecień-maj 2013 roku.
 2. Uzgodnienia z biurami i dzielnicami – 13–31 maja 2013 roku
 3. Konsultacje z organizacjami:
  zgłaszanie uwag pisemnie – 13 maja – 9 czerwca 2013 roku,
  spotkanie konsultacyjne – 22 maja 2013 roku o godz. 17:00.
 4. Sugestie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – czerwiec 2013 roku.
 5. Publikacja zestawienia zgłoszonych uwag – czerwiec 2013 roku.
 6. Analiza przez zespół roboczy uwag z konsultacji i uzgodnień – czerwiec – lipiec 2013 roku.
 7. Dyskusja z uczestnikami konsultacji podczas spotkania otwartego – lipiec 2013 roku.
 8. Ewentualne spotkanie zespołu roboczego w celu przeanalizowania uwag zgłoszonych podczas spotkania otwartego – lipiec 2013 roku.
 9. Biuro Prawne Urzędu m.st. Warszawy – lipiec 2013 roku.
 10. Opinia Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – lipiec – sierpień 2013 roku.
 11. Upublicznienie sprawozdania z konsultacji – lipiec – sierpień 2013 roku.
 12. Skarbnik m.st. Warszawy – sierpień – wrzesień 2013 roku.
 13. Gabinet Prezydenta – wrzesień 2013 roku.
 14. Komisje Rady m.st. Warszawy – wrzesień-październik 2013 roku.
 15. Planowane przyjęcie programu przez Radę m.st. Warszawy – 12 września albo 3 października 2013 roku.
 16. Opublikowanie ostatecznej wersji programu na stronie www.ngo.um.warszawa.plwrzesień – październik 2013 roku.
 17. Wydruk broszury z programem – październik 2013 roku.   

Pliki do pobrania

 1. 1.
  projekt programu współpracy na 2014 rok
  (plik: projekt_programu_2014_do_konsultacji_i_uzgodnien.doc, rozmiar pliku: 186.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  uzasadnienie do projektu programu na 2014 rok
  (plik: uzasadnienie_do_projektu_programu_2014.doc, rozmiar pliku: 37 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  formularz do zgłaszania uwag
  (plik: formularz_do_zglaszania_uwag_program_2014.doc, rozmiar pliku: 36.5 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  materiał informacyjny dotyczący projektu programu na 2014 rok
  (plik: material_informacyjny_13_05_12.pdf, rozmiar pliku: 367.63 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  podsumowanie spotkania konsultacyjnego w dniu 22 maja 2013 roku
  (plik: podsumowanie_spotkania_program_2014_22_05_13.pdf, rozmiar pliku: 14285.17 KB)
  Pobierz