NGO

Get Adobe Flash player

Wykaz komisji

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share

Działające przy Biurze Spraw Dekretowych Urzędu m.st. Warszawy

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony praw lokatorów

Działające przy Biurze Polityki Lokalowej

Komisja Dialogu Społecznego ds. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu lokatorów

Działające przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego

Komisja Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego

Działające przy Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności

Działające przy Biurze Edukacji

Komisja Dialogu Społecznego ds. Edukacji

Działające przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

Komisja Dialogu Społecznego ds. Transportu

Działające przy Biurze Kultury

Komisja Dialogu Społecznego ds. Kultury
Komisja Dialogu Społecznego ds. Muzyki
Komisja Dialogu Społecznego ds. Tańca

Działające przy Biurze Marketingu Miasta

Komisja Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły

Działające przy Biurze Ochrony Środowiska

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt
Komisja Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego

Działające przy Biurze Polityki Zdrowotnej

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony i Promocji Zdrowia

Działające przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Komisja Dialogu Społecznego ds. Bezdomności
Komisja Dialogu Społecznego ds. Lokalnego Systemu Wsparcia
Komisja Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny
Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności
Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS
Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Komisja Dialogu Społecznego ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Działające przy Biurze Sportu i Rekreacji

Komisja Dialogu Społecznego ds. Rekreacji
Komisja Dialogu Społecznego ds. Sportu

Działające przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Działające przy Centrum Komunikacji Społecznej

Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców
Komisja Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających
Komisja Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania