NGO

Get Adobe Flash player

Branżowe komisje dialogu społecznego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-02-20 08:10, agasior

Image preview 

Branżowe komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy.

BKDS-y mają charakter opiniodawczy, inicjatywny i doradczy. Do ich zadań w szczególności należy:

 1. Konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez władze Miasta w zakresie działalności danego BKDS-u.
 2. Opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zadaniami publicznymi określonymi w § 5 ust. 1 oraz opiniowanie projektów ogłoszeń konkursowych.
 3. Delegowanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu.
 4. Wskazywanie przedstawicieli organizacji do zespołów roboczych, o których mowa w § 6 ust. 2 uchwały nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2933).
 5. Współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców.współpraca z WRDPP, BKDS-ami, DKDS-ami i FKDS.

BKDS-y realizując swoje zadania mogą:

 1. Określać potrzeby społeczne, sposoby ich zaspokajania oraz animować i utrzymywać kontakty z mieszkańcami np.: poprzez organizowanie otwartych spotkań.
 2. Występować do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności.

 

Obecnie funkcjonuje 31 branżowych komisji dialogu społecznego przy 14 biurach Urzędu m.st. Warszawy, jednak katalog komisji nie jest w żadnej mierze zamknięty. Stworzenie nowej komisji może zainicjować co najmniej 10 organizacji pozarządowych, występując z taką inicjatywą do dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy, które jest właściwe merytorycznie.

Komisje powoływane są i działają na mocy § 24 programu współpracy na 2019 rok.

Posiedzenia BKDS-u są jawne i otwarte. BKDS sporządza i przesyła na adres ngo@um.warszawa.pl do zamieszczenia na stronie internetowej Miasta www.ngo.um.warszawa.pl:

 1. Regulamin pracy oraz zarys rocznego planu pracy.
 2. Aktualną informację o przewodniczącym i prezydium wraz z danymi kontaktowymi oraz aktualną listę organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych. Listę można aktualizować także w ciągu roku kalendarzowego.
 3. Ogłoszenia o miejscu i terminie posiedzeń (na co najmniej siedem dni przed terminem spotkania).
 4. Sprawozdania ze swoich posiedzeń, zawierające główne ustalenia i wyniki głosowań (w terminie nie dłuższym niż miesiąc od odbycia spotkania).
 5. Roczne sprawozdanie z pracy BKDS-u.