NGO

Get Adobe Flash player

Komisje dialogu społecznego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2014-03-13 08:10, agasior

Image preview 

Komisje dialogu społecznego są gremiami inicjatywno-doradczymi, tworzonymi przez zainteresowane organizacje pozarządowe oraz m.st. Warszawę. Ich charakter, polegający na współdziałaniu środowiska pozarządowego i urzędniczego, powoduje, że są one podstawowym partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do m.st. Warszawy.

Do zadań komisji w szczególności należy:

  1. konsultowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych wydawanych przez władze Miasta  w zakresie działalności danej komisji;
  2. opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z priorytetowymi zadaniami publicznymi określonymi w § 5 oraz opiniowanie tematów zadań konkursowych, o których mowa w § 9 programu współpracy m.st. Warszawy w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. delegowanie przedstawicieli do udziału w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty o przyznanie dotacji oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu;
  4. współpraca z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy w celu polepszenia i podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców m.st. Warszawy;
  5. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;
  6. występowanie do organów Miasta z wnioskami w zakresie swojej działalności;
  7. współpraca z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego (WRP), dzielnicowymi komisjami dialogu społecznego i Forum Dialogu Społecznego.

 

Obecnie funkcjonuje 31 komisji dialogu społecznego przy 11 biurach Urzędu m.st. Warszawy, jednak katalog komisji nie jest w żadnej mierze zamknięty. Stworzenie nowej komisji może zainicjować co najmniej 10 organizacji pozarządowych, występując z taką inicjatywą do dyrektora biura Urzędu m.st. Warszawy, które jest właściwe merytorycznie.

Komisje są otwarte, co oznacza, że zainteresowana organizacja może w każdej chwili do nich przystąpić albo, gdy uzna to za stosowne, zrezygnować z udziału w dalszych pracach w wybranym wcześniej gronie.

W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji oraz co najmniej jeden przedstawiciel biura Urzędu m.st. Warszawy, przy którym działa dana komisja. Jednakże w niektórych głosowaniach, takich jak wybór przewodniczacego i prezydium komisji oraz przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert, m.st. Warszawa ma tylko jeden głos, bez względu na liczbę urzędników będącymi członkami komisji.

Każda komisja wybiera na roczną kadencję swoje władze - przewodniczącego i prezydium, a także ustala tryb pracy, w tym sposób zwoływania posiedzeń i wyboru przewodniczącego.

Komisje powoływane są i działają na mocy § 26 programu współpracy na 2016 rok.