NGO

Get Adobe Flash player

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracyz organizacjami...

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2018-03-29 10:01, ext.piotr.jesiotr

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracyz organizacjami pozarządowymi w porozumieniu ze spółką z o. o. Merto Warszawskie ogłasza nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są preferencyjnym najmem lokali usługowo-handlowych.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracyz organizacjami pozarządowymi w porozumieniu ze spółką z o. o. Merto Warszawskie ogłasza nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są preferencyjnym najmem lokali usługowo-handlowych.

Lokale usytuowane są na stacjach Metra Warszawskiego: Ratusz Arsenał i Stadion Narodowy. Mogą być wykorzystane na prowadzenie działań skierowanych do mieszkańców Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie ekonomii społecznej.

Zgodnie ze Społeczną Strategią Warszawy należy wspierać wszelkie działania polegające na samoorganizacji ludzi dla rozwiązywania ich podstawowych problemów życiowych, jak również jest sektorem gospodarki, w którym podmioty są zorientowane na społeczną użyteczność, a wypracowywana przez nie nadwyżka finansowa służy realizacji celu społecznego. Celem tym jest przede wszystkim wykorzystanie aktywności ekonomicznej do aktywizacji osób wykluczonych, niemogących znaleźć zatrudnienia na otwartym rynku pracy, ale również do prowadzenia innej działalności pożytku publicznego. Społeczna Strategia Warszawy wskazuje również, że ekonomia społeczna (obok instrumentu partnerstwa) jest możliwą formułą wspólnego gospodarowania w terytorialnych wspólnotach sąsiedzkich oraz elementem zwiększania samodzielności obywateli w rozwiązywaniu problemów, np. poprzez poradnictwo związane z programami ekonomii społecznej.

Każda organizacja składająca wniosek może otrzymać tylko jeden lokal na okres 3 lat.  

Do preferencyjnego najmu dostępne są;

 1. Stacja Ratusz Arsenał – lokal 005
 2. Stacja Stadion Narodowy – lokal 1016
 3. Stacja Stadion Narodowy – lokal 1019

W załączeniu do pobrania: szczegółowe informacje zawierające opis danego lokalu, wzory umów  oraz pozostałe wymagania wynajmującego.

Kryteria wyboru oferty:

 1. Ofertę może złożyć organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dalej jako organizacja.
 2. Organizacja musi prowadzić działania na rzecz mieszkańców Warszawy lub organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie ekonomii społecznej.
 3. W przypadku realizowania zadań ze środków m.st. Warszawy wszystkie do tej pory otrzymane przez organizację dotacje z budżetu m.st. Warszawy muszą być rozliczone (dotyczy zadań już zakończonych).
 4. Organizacja nie może zalegać z należnościami wobec m.st. Warszawy z tytułu:
  • podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych,
  • najmu lub bezumownego zajmowania lokalu użytkowego lub gruntu,
  • użytkowania wieczystego lub dzierżawy gruntu.
 5. Wskazanie uzasadnienia konieczności posiadania lokalu przez organizację – podanie konkretnych działań, do których organizacja będzie wykorzystywała lokal, oraz stopnia jego  zagospodarowania (np. liczba godzin i dni w miesiącu).
 6. Podanie źródła finansowania utrzymania lokalu (koszty opłat z tytułu najmu, koszty mediów, ubezpieczenia, etc.).
 7. Kompletne wypełnienie formularza i podpisanie go przez uprawnione osoby, zgodnie z KRS, innego rejestru lub ewidencji.

 

Termin składania ofert:

Oferty, zawierające wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz wraz
z  pozostałymi dokumentami, w tym oświadczeniem o niezaleganiu z opłatami
, należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa):

 • osobiście w zamkniętych kopertach opatrzonych tytułem Preferencyjny najmem lokali usługowo-handlowych na stacjach Metra Warszawskiego (sekretariat – pok. 136 na I piętrze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00) albo
 • za pomocą poczty (liczy się data dotarcia przesyłki do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy), z dopiskiem Preferencyjny najmem lokali usługowo-handlowych na stacjach Metra Warszawskiego.

Oferty zostaną otwarte przez zespół składający się z trzech osób, po jednym przedstawicielu z: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających. Rekomendacja zespołu będzie podstawą do zawarcia umowy najmu ze Spółką
z o. o. Metro Warszawskie.

Preferencyjny najem lokalu handlowo-usługowego nastąpi na podstawie umowy najmu na konkretny lokal podpisanej prze Spółkę z o. o. Metro Warszawskie i organizację, której oferta zostanie rekomendowana. Proponowana stawka czynszu 10 zł netto za 1 m².

Lokale będzie można zobaczyć w dniach od 6 do 26 kwietnia po uprzednim telefonicznym umówieniu z pracownikiem Metra Warszawskiego p. Alicją Nicpoń, tel.: 22  655 46 81 (82).

W załączeniu metryki poszczególnych lokali.

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres ngo@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Ogłoszenie lokale Metro Warszawskie
  (plik: ogloszenie_lokale_metro_warszawskie_po_zm.doc, rozmiar pliku: 39.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Formularz Lokale Metro Warszawskie
  (plik: formularz_lokale_metro_warszawskie_002.doc, rozmiar pliku: 59.5 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Metryka A-15_ 005
  (plik: zal._2_metryka_a-15_005.pdf, rozmiar pliku: 53.93 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Metryka C-14 1016
  (plik: zal._2_metryka_c-14_1016.pdf, rozmiar pliku: 123.94 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Metryka C-14 1019
  (plik: zal._2_metryka_c-14_1019.pdf, rozmiar pliku: 125.95 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Wzór umowy najmu I linia
  (plik: wzor_umowy_najmu_i_linia_wzor_.doc, rozmiar pliku: 130.5 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Wzór umowy najmu II linia
  (plik: wzor_umowy_najmu_ii_linia_wzor_.doc, rozmiar pliku: 130.5 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Oświadczenie o poddaniu się egzekucji I linia
  (plik: zal_nr_3_oswiadczenie_o_poddaniu_sie_egzekucji_i_linia_.doc, rozmiar pliku: 51.5 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Oświadczenie o poddaniu się egzekucji II linia
  (plik: zal_nr_3_oswiadczenie_o_poddaniu_sie_egzekucji_ii_linia_.doc, rozmiar pliku: 51.5 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Instrukcja
  (plik: zal_nr_4_instrukcjazglaszaniaprac_identyczna_dla_obu_umow.doc, rozmiar pliku: 40 KB)
  Pobierz