NGO

Get Adobe Flash player

Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych w Warszawie?

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-03-06 08:43, ext.piotr.jesiotr

W 2020 roku kończy się obecnie obowiązująca Społeczna Strategia Warszawy - strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020. Chcemy skuteczniej wspierać osoby i rodziny w trudnych sytuacjach, których nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie, dlatego przygotowujemy nową strategię.

 

Wiele kwestii społecznych dotyczących mieszkańców Warszawy zostało ujętych w Strategii rozwoju Warszawa 2030. Odwołując się do tego ogólniejszego dokumentu, nowa strategia rozwiązywania problemów społecznych będzie skupiała się na profilaktyce oraz doskonaleniu systemu wsparcia, tak, żeby było ono kompleksowe, innowacyjne a zarazem „szyte na miarę”.[1]

 

Obecnie trwają prace nad diagnozą sytuacji społecznej w Warszawie.

 

Diagnoza zawiera:

  • zidentyfikowane problemy społeczne, np. dotyczące osób starszych, relacji międzyludzkich, niepełnosprawności, uzależnień, przemocy w rodzinie, bezdomności, barier w korzystaniu z pomocy,
  • trendy wskazujące, z jakimi wyzwaniami społecznymi Warszawa będzie się mierzyć w kolejnych latach,
  • kierunki rozwiązywania problemów społecznych.

 

Zbieramy różne opinie i sugestie, a także dodatkowe źródła informacji istotnych dla strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

Konsultacje trwają do maja 2020

I etap dotyczący Diagnozy trwa do 24 marca 2020

Z projektem diagnozy można zapoznać się tutaj >>>

 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Porozmawiajmy o diagnozie do tej strategii:

  • 12 marca (czwartek) godz. 17.00-20.00, Urząd Dzielnicy Bielany*, ul. Żeromskiego 29, wejście B od ul. Jarzębskiego

 

 

  • Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej i chcesz złożyć uwagi jako jej przestawiciel, możesz do nas napisać korzystając z formularza i wysłać go do 24 marca 2020 r. e-mailem na adres: koordynacja.ps@um.warszawa.pl

 

  • W kwietniu 2020 planujemy warsztaty dzielnicowe poświęcone priorytetom. Dokładne informacje o spotkaniach zamieścimy 20 marca 2020.

 

  • Projekt strategii przedstawimy w maju 2020. Szczegóły dotyczące tego etapu konsultacji opublikujemy pod koniec kwietnia.

 

 

 

Co się wydarzy później?

Po zakończeniu konsultacji diagnozy przygotujemy podsumowanie tego etapu konsultacji. Diagnoza zostanie uzupełniona bądź skorygowana zgodnie z uwagami zgłoszonymi w procesie konsultacji społecznych.

 

Następnie odbędą się warsztaty w dzielnicach. Zaprosimy Państwa do opracowania dzielnicowych wariantów strategii. Wspólnie wypracujemy priorytety dzielnicowe na kolejne lata. Po tym etapie również przygotujemy podsumowanie prac w dzielnicach.

 

W maju odbędzie się spotkanie podsumowujące prace w dzielnicach i prezentacja projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych. Po tym etapie przygotujemy raport podsumowujący wszystkie etapy konsultacji społecznych strategii.

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt strategii trafi pod obrady Rady Miasta.

 

 

*Informacja o budynku:

Miejsce parkingowe: wjazd na parking jest od ulicy Staffa, są tam dwa miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Wejście dla osób poruszających się na wózku: Wejście B od ulicy Jarzębskiego jest dostępne z poziomu chodnika.

Toalety: dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

Dojazd:

Najbliższe przystanki: 

BIELANY-RATUSZ (około 30 - 100 metrów), linie: 110, 112, 116, 197, 303, 397, 103, 197, 397.

STARE BIELANY – stacja metra (około 550 metrów) linią metra M1

 

Dostępność podczas spotkania:

- Dostępność architektoniczna

- Tłumaczenie na Polski Język Migowy

- Pętla indukcyjna

 

 

Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna:

Uchwała NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Maz. poz. 2933).

 

Zarządzenie nr 1868/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.

 

Zarządzenie nr 1277/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania strategią rozwoju miasta

 

art. 16b, art. 17 ust. 1 oraz 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.poz.1507 t.j.)

 

[1] Zgodnie z art. 16b, art. 17 ust. 1 oraz 19 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r.poz.1507 t.j.) gmina i powiat mają obowiązek opracować strategię rozwiązywania problemów społecznych. Struktura i zakres tematyczny dokumentu został określony w ww. ustawie. Dokument ten musi uwzględniać programy pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.