NGO

Get Adobe Flash player

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2020-04-20 14:02, ext.piotr.jesiotr

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy ogłasza, że w dniach 29 kwietnia -12 maja 2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Dyrektor Urzędu Pracy m. st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, na podstawie art. 15 zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej.

Wnioski mogą być składane:

w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl

Komplet podpisanych dokumentów w formie papierowej: Wniosek wraz wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową (2 egzemplarze) można przesłać pocztą na adres:
Urząd Pracy m.st. Warszawy ul. Ciołka 10A 01-402 Warszawa

Za datę złożenia Wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Urzędu Pracy m.st. Warszawy

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/dofinansowanie-czesci-kosztow-wynagrodzen-pr...