NGO

Get Adobe Flash player

Dialog przedkonkursowy na temat promocji procesu budżetu partycypacyjnego

Powiększ Zwykły Pomniejsz
share
opublikowano: 2017-02-23 11:13, twisniewski

Dialog przedkonkursowy na temat promocji procesu budżetu partycypacyjnego wśród seniorów

Urząd m.st. Warszawy zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w dialogu przedkonkursowym na temat promocji procesu budżetu partycypacyjnego wśród seniorów w ramach konkursu dotacyjnego „Aktywny senior w budżecie partycypacyjnym III”

 Proces dialogu przedkonkursowego będzie się składał z 2 etapów:

 • Przesłanie ogólnej koncepcji realizacji zadania do dnia 7 marca  2017 roku na formularzu dostępnym tutaj.
 • Spotkania indywidualne przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej ze wszystkimi wnioskodawcami, którzy w terminie złożyli wypełniony formularz

Dialog przedkonkursowy (zapoznanie się z ogólnymi koncepcjami i interpretacjami organizacji) pomoże w przygotowaniu otwartego konkursu ofert na realizację ww. zadania publicznego. Zależy nam, aby założenia przygotowywanego konkursu były zrozumiałe i zgodne z możliwościami realizacyjnymi warszawskich organizacji pozarządowych.

Dialog przedkonkursowy ma także pomóc samym wnioskodawcom w przygotowaniu ofert konkursowych. Otwarty konkurs ofert na ww. zadanie zostanie ogłoszony w pierwszej połowie 2017 roku.

Przekazanie ogólnych koncepcji realizacji zadania  odbywać się będzie zarówno w formie elektronicznej (skan formularza), jak i papierowej. Uzupełnione formularze można przesyłać na adres twojbudzet@um.warszawa.pl lub składać w sekretariacie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pokój 136, 00-099 Warszawa do 7 marca 2017 r. do godz. 16.00.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o telefon (22) 443 34 71.

Uwaga: Urząd Miasta st. Warszawy zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania informacji lub utworów zawartych w przesłanych koncepcjach oraz skonsultowanych na spotkaniach z organizacjami wyłącznie do celów przygotowania szczegółowych kryteriów ogłoszenia konkursowego.  Niniejsze zastrzeżenie nie narusza majątkowych lub osobistych praw autorskich i praw pokrewnych przysługujących organizacji.

Brak udziału w dialogu przedkonkursowym nie wyklucza z uczestnictwa w otwartym konkursie ofert.

 

OPIS ZADANIA:

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. Projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców, wpisywane są do budżetu m.st. Warszawy i realizowane w najbliższym roku budżetowym. Kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców to 1-2 % budżetu każdej dzielnicy. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że odsetek seniorów, którzy biorą udział w tym procesie jest niewielki. W 2016 roku osoby, które ukończyły 65 lat złożyły tylko 5% wszystkich projektów, a w 2017 – 6%. Seniorzy też rzadko angażują się w głosowanie – w 2016 roku do głosowania poszło od 1 do 5% osób, które ukończyły 65 lat w każdej z dzielnic.

Źródło: Analiza własna.


Podstawą działań w konkursie ma być upowszechnianie wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego (www.twojbudzet.um.warszawa.pl) wśród seniorów 65+ i wsparcie tej grupy wiekowej w korzystaniu z powyższego narzędzia zarówno na etapie składania projektów jak i głosowania.

Termin realizacji zadania: październik 2017 – czerwiec 2018.

 

CEL ZADANIA:  

Celem zadania konkursowego jest upowszechnianie wiedzy na temat budżetu partycypacyjnego (www.twojbudzet.um.warszawa.pl) i zwiększenie poziomu uczestnictwa wśród seniorów 65+ oraz wsparcie tej grupy wiekowej w korzystaniu z powyższego narzędzia zarówno na każdym etapie tego procesu.

Seniorzy, w ramach podejmowanych zadań, powinni być wspierani i zachęceni do angażowania na wszystkich etapach budżetu partycypacyjnego: od spotkań otwarcia i wyboru członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, przez etap składania projektów i publiczne dyskusje do głosowania.

Seniorzy wspierani mogą być przez:

 • organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i innych form na temat budżetu partycypacyjnego, które będą miały charakter edukacyjny i dotyczyć będą różnych etapów bp
 • wsparcie seniorów w uczestnictwie w budżecie partycypacyjnym na etapie składnia projektów i głosowania na projekty.

Działania mogą być prowadzone w kilku dzielnicach jednocześnie.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Formularz zgłoszeniowy
  (plik: dialog_przedkonkursowy_formularz.docx, rozmiar pliku: 70.46 KB)
  Pobierz